Այսօր: Կիրակի, 14 Հուլիսի 2024թ.
Բաղրամյանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 16
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 2,3-7/ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Արման Խաչատրյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
22/08/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
07/09/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻՄԱՐԶԻԲԱՂՐԱՄՅԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԼԽԱՎՈՐ   ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 2,3-7/ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1.Աշխատակազմի գլխավոր   մասնագետ /ծածկագիր 2,3-7/

 Գլխավոր մասնագետը՝

ա) առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի խնդիրների լուծման ուղղությամբ.

բ)մասնակցում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  վերապահված  գործառույթների  իրականացման աշխատանքներին.

գ)սոցիալական  աջակցության  պետական  ծրագրերի հասցեականության մեծացման  նպատակով, իր  իրավասության սահմաններում, միջոցներ է ձեռնարկում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց և  ընտանիքներին  հայտնաբերելու  ուղղությամբ  ու աջակցում  է նրանց սոցիալական  աջակցության տարածքային մարմին դիմելու հարցում.

դ)առաջարկություններ է ներկայացնում իր իրավասության սահմաններում ձեռնարկված միջոցների արդյունքում համայնքում  հայտնաբերված  կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց (ընտանիքների) սոցիալական պայմանների բարելավման, այդ թվում՝ համայնքի  կողմից սոցիալական ծառայությունների հնարավոր տեսակների տրամադրման ուղղությամբ.

ե)ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցության ստանալու համար դիմած անձանց (ընտանիքների) սոցիալական  և  նյութական  պայմանները՝  ըստ  անհրաժեշտության  կատարելով տնային  այցելություններ , և արդյունքների մասին զեկուցում է անմիջական  ղեկավարին.

զ) սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմած անձին օգնում է բացահայտել  և օգտագործել  դժվարություններ  հաղթահարելու  իր կարողությունը.

է)մասնակցում է համայնքում սոցիալական աջակցություն ստացողի անհատական սոցիալական ծրագրի  մշակման  և իրականացման  աշխատանքներին.

ը)պահպանում է իր կողմից սպասարկվող անձանց (ընտանիքներին)  սոցիալական  աջակցություն տրամադրելու ընթացքում իրեն հայտնի  դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը.

թ)ամփոփում և իր անմիջական  ղեկավարին է ներկայացնում սոցիալական ծառայությունների  տրամադրման  աջակցող ցանցի մյուս մասնակիցների կողմից համայնքի  տարածքում  իրականացվող  սոցիալական ծառայությունների տրամադրման  աջակցող ցանցի մյուս  մասնակիցների  կողմից  համայնքի տարածքում  իրականացվող  սոցիալական  ծառայությունների տրամադրման  ծրագրերի և առկա ռեսուրսների  մասին իր անմիջական  ղեկավարի հետ ճշտված տեղեկատվությունը.

ժ)առաջարկություններ է  ներկայացնում սոցիալական ծառայությունների  տրամադրման գործընթացի  բարելավման  ուղղությամբ.

ժա) մասնակցում է համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, սոցիալական աջակցության համայնքային  ծրագրի  մշակման և  իրականացման  աշխատանքներին.

ժբ) առաջարկություններ է ներկայացնում սոցիալական  ծառայությունների տրամադրման աջակցող ցանցին մյուս մասնակիցների հետ սոցիալական համագործակցության  համաձայնագիր  ընդունելու կամ դրան միանալու վերաբերյալ.

ժգ) կատարում է իր անմիջական  ղեկավարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ  որակով.

ժդ) անհարաժեշտության դեպքում, իր անմիջական ղեկավարի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ  մասնակցում է սոցիալական աջակցության  տարածքային մարմնի, համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից  կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

ժե) անհարաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում  նախապատրաստում և անմիջական ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկույթյուններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ժզ)  իրականացնում է անձանց դիմում - բողոքների սահմանված  կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է քարտուղարին.

ժէ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ժը) իրականացնում է սույն  պաշտոնի  անձնագրով  սահմանված  այլ  լիազորություններ:

Առաջատար  մասնագետն  ունի  օրենքով իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ  իրավունքներ և  կրում է այդ ակտերով  նախատեսված այլ պարտականություններ:

2. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Գլխավոր մասնագետը՝

1)ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,

2)ունի ՀՀ  Սահմանադրության, «Հանրային  ծառայության  մասին», «Համայնքային  ծառայության  մասին», «Տեղական ինքնակառավարման  մասին», «Սոցիալական  աջակցության   մասին», «Երեխաների իրավունքների   մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած  երեխաների  սոցիալական  պաշտպանության մասին», «Կանանց և տղամարդկանց  հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների  ապահովման   մասին» ՀՀ  օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների  հետ  կապված  այլ իրավական ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,  տիրապետում է սոցիալական աջակցության հայցողի,  ինչպես  նաև  ստացողի  իրավունքների  ու  օրինական շահերի պաշտպանությանն առնչվող  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ինչպես նաև ունի տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու կարողություն.

3)տիրապետում  է  խոցելի խմբերի  երեխաների, տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների և այլ գենդերային ու սոցիալական խոցելի խմբերի ( նրանց ընտանիքների ) սոցիալական կարիքների գնահատման, այդ կարիքների բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման  մեթոդներին ու տեխնիկային, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին տեղեկատվությանը.

4) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կանցկացվի Բաղրամյանի համայնքապետարանի շենքում (գ. Բաղրամյան, Բաղրամյան փ. 2/3):

Դիմող քաղաքացիները Բաղրամյանի համայնքապետարան (գ. Բաղրամյան, Բաղրամյան փ. 2/3) կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (ք.Արմավիր, Աբովյան 71) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.

ը) անձնագրի պատճենը:

թ)  սոցիալական քարտը և քարտի պատճեն:

Մրցույթին  մասնակցել  կարող  են  պաշտոնի անձնագրով սահմանված պահանջներին համապատասխանող 18 տարին լրացած ՀՀ  քաղաքացիները  և  ՀՀ–ում  փախստականի  կարգավիճակ  ունեցող անձիք:

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճեները ետ չեն վերադարձվում:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնելու ունակություն  և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում և բանավոր հարցաշարում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝ ՀՀ  Սահմանադրության, «Հանրային  ծառայության  մասին», «Համայնքային  ծառայության  մասին», «Տեղական ինքնակառավարման  մասին», «Սոցիալական  աջակցության   մասին», «Երեխաների իրավունքների   մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած  երեխաների  սոցիալական  պաշտպանության մասին», «Կանանց և տղամարդկանց  հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների  ապահովման   մասին» ՀՀ  օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների  հետ  կապված  այլ իրավական ակտերց։

Թափուր պաշտոնի համար նշանակված  մրցույթը կկայանա 2022թ. սեպտեմբերի 23-ին ժամը 12:00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022թ. Սեպտեմբերի 7-ը, մինչև ժամը 18:00-ն:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  09:00-13:00 և 14:00-ից 18:00-ն, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Բաղրամյանի   համայնքապետարանի աշխատակազմ / գ. Բաղրամյան , Բաղրամյան  փ. 2/3 հեռ. 0233-2-22-50/ կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր Աբովյան 71/:

Բոլորը
Տեսահոլովակ
Բաղրամյան համայնքի 40 ամյակին նվիրված միջոցառում
Տեսահոլովակ
Տեսահոլովակ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Բաղրամյան համայնքապետարան, Բաղրամյան 2/3
(0233) 22250
baghramyanhamaynqapetaran@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53008940@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner